Toneelhuis is één van de initiatiefnemende partners van Love at first Sight en coördineert de communicatie en ticketverkoop voor het volledige festival.

Toneelhuis hecht veel belang aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe Toneelhuis omgaat met uw persoonsgegevens. Telkens wanneer u persoonsgegevens online of offline verstrekt, behandelt Toneelhuis ze in overeenstemming met het hieronder beschreven beleid op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 25 mei 2018.

Toneelhuis werkt samen met verschillende organisaties zodat ons publiek evenementen zou kunnen bijwonen. Het gaat hierbij o.a. om gemachtigde ticketverkopers die de tickets namens ons verkopen alsook om de locaties waar onze evenementen worden gehouden tot de artiesten die wij promoten.

Toneelhuis is een databeheerder (d.w.z. een persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens) met betrekking tot alle gegevens die Toneelhuis over u verzamelt en ontvangt wanneer u onze diensten gebruikt.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Toneelhuis
Orgelstraat 7
2000 Antwerpen
privacy@toneelhuis.be

1. Hoe verzamelt Toneelhuis uw gegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen verzameld worden via diverse kanalen.

Rechtstreeks via u, o.a.

We kunnen uw persoonsgegevens ook verzamelen

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Toneelhuis ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

3. Waarvoor en hoe gebruikt Toneelhuis de verzamelde informatie en op basis van welke rechtsgrond?

Toneelhuis gebruikt de verzamelde en bewaarde gegevens voor volgende doeleinden:

4. Welke keuzes kan u maken over hoe wij uw gegevens gebruiken?

Wanneer u tickets koopt of inschrijft voor de nieuwsbrief, dan vraagt Toneelhuis uw toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken voor specifieke doeleinden (zoals hierboven beschreven).
Wil u de toestemming die u hebt gegeven intrekken, dan kan u met ons contact opnemen.

Als u de toestemming intrekt, dan kan het zijn dat u geen praktische informatie meer krijgt en andere nuttige informatie mist.

5. Met welke derde kunnen wij uw gegevens delen?

Toneelhuis kan bepaalde persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Met deze derde partijen (verwerkers) sluit Toneelhuis een verwerkersovereenkomst af die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 25 mei 2018. Zo weten we of ze GDPR compliant zijn.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is;

6. Gegevens van minderjarigen?

De voorstellingen, website en ticketverkoop van Toneelhuis zijn bedoeld voor jongeren vanaf 16 jaar. Toneelhuis verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Als u een ouder of wettelijke voogd bent en u denkt dat uw kind ons informatie heeft bezorgd, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met Toneelhuis.

7. Bewaartermijn?

Toneelhuis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Indien u 10 jaar geen bestelling plaatst, verwijderen we uw gegevens uit onze ticketing-database.

8. Welke veiligheidsmaatregelen hanteert Toneelhuis?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

9. Hoe en waarom gebruiken wij cookies?

Een “cookie” is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website www.toneelhuis.be. Cookies slaan nooit persoonsgegevens zoals uw naam, adres, leeftijd of andere kenmerken op. Alleen uw voorkeuren en interesses aan de hand van uw surfgedrag worden opgeslagen.

Onze website gebruikt cookies om uw gebruikersvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. Toneelhuis maakt gebruik van de volgende cookies:

Technisch noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze website mogelijk te maken.

Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze website, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van de betreffende sessie.

Analytische cookies. Toneelhuis gebruikt Google Analytics op privacy vriendelijke wijze, om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. Zo kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren.

Op onze website vindt u buttons naar onze Facebook- en Instagrampagina's. We maken daarbij ook gebruik van tracking via een zogenaamde pixel.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen zoals Google Analytics cookies.

10. Wat bij vragen en/of klachten? Wat indien u uw gegevens wenst te wijzigen op updaten?

U hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die Toneelhuis van u ontvangen heeft.

Toneelhuis is geen commerciële instelling die u onnodig wil spammen met mails en aanbiedingen. U hebt het recht om te worden vergeten (wissingsrecht): een bezoeker kan zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databanken tenzij deze gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of het naleven van een wettelijke verplichting. Hebt u vragen en/of klachten over ons privacybeleid of over uw privacy of wil u graag een afschrift ontvangen van de gegevens die wij over u bijhouden? Wenst u de gegevens die u ons bezorgde te wijzigen, verbeteren of te laten verwijderen? Zou u graag een toestemming intrekken?

Neem dan contact op met:
Toneelhuis
Orgelstraat 7
2000 Antwerpen
privacy@toneelhuis.be

Toneelhuis zal uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen gevolg geven aan uw vraag of klacht.

U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Belgische Privacy Commissie:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be

11. Contactgegevens contact tracing ihkv Covid-19

In verband met COVID-19 en in functie van de contact tracing houden we van iedere ticketbesteller het telefoonnummer tot 30 dagen na de voorstelling beschikbaar voor de overheidsinstanties bevoegd voor contact tracing. Deze informatie zal alleen geraadpleegd worden in functie van contact tracing en dit enkel indien dit gevraagd wordt door de bevoegde overheidsinstanties. Deze gegevens worden 30 dagen na de voorstelling verwijderd en zullen niet gebruikt worden voor marketingdoeleinden.

12. Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?

Toneelhuis kan deze privacyverklaring bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijziging in de privacywetgeving. Toneelhuis kondigt wijzigingen aan op de site of via de nieuwsbrief. De laatste wijziging van deze verklaring gebeurde op 11 augustus 2020 mits het toevoegen van punt 11 ivm Covid-19.